1401/11/18

نوتیف

دنیایی رو به دانش و آگاهی

NN-EXPLORE Exoplanet Investigations with Doppler Spectroscopy